O škole

Vize školy

Naší vizí je vytvořit prostor pro vzdělávání a výchovu dětí v přirozeném, respektujícím a bezpečném prostředí. Usilujeme o respektování jedinečnosti a zachování vnitřní svobody dítěte. Školu vnímáme především jako službu dětem.

Zaměření školy 

Škola poskytuje ucelené základní vzdělání s důrazem na praktické využití získaných vědomostí a  dovedností. Žák získá prohloubený a ucelený obraz světa, do kterého vstupuje jako aktivní člen  společnosti, který přispívá k jejímu rozvoji a který přijímá zodpovědnost za to, co a jak koná a kým se  stává. 

Pilíře vzdělávacího programu školy

Poskytujeme úplné základní vzdělání s důrazem na individuální přístup, studijní dovednosti a spolupráci. Jako pravidelnou součást výuky vytváříme prostor pro sdílení osobních radostí i starostí a  hledání  řešení individuálních i společných problémů. V rámci výuky se učíme se spolupracovat s ostatními a přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. V běžné výuce se propojujeme napříč ročníky i stupni. Společně tak vytváříme školní komunitu, ve které je každý člen přínosem.

Ve výuce zohledňujeme individuální tempo a potřeby žáků. Reagujeme na aktuální situaci ve třídě, umožňujeme žákům využívat metody a učební materiály, které jim v danou chvíli nejvíce vyhovují. Pro výuku využíváme kromě školní budovy také školní zahradu, přírodu v blízkém okolí školy a také organizujeme různé exkurze, výlety, kulturní a společenské akce, prohlídky a návštěvy.  Při hodnocení aktivit využíváme různé formy zpětné vazby, ale nepoužíváme známky. Uplatňujeme tradiční i inovativní vzdělávací strategie a různé formy výuky. Mezi klíčové vyučovací metody, techniky a strategie mj. patří

S rodiči a žáky se setkáváme pravidelně v rámci tripartitních schůzek a také během třídních schůzek a dalších komunitních akcí školy. Naši učitelé se neustále vzdělávají. Aktivně spolupracujeme také s dalšími školami a institucemi, které se snaží o smysluplnou výuku a individuální přístup ke svým žákům. 

Na povinnou školní docházku navazujeme aktivitami ve školní družině pro děti 1. stupně, ranního klubu pro děti II. stupně  a odpoledními zájmovými kroužky.

Školu vnímáme jako symbol živé obce, symbol setkávání, pořadatele společenských a kulturních akcí.

Školní budova a její zahrada slouží jako místo pro komunikaci a přirozené centrum zájmového vzdělávání obce. Vytváříme atmosféru spolupráce, participace a komunikace. Jsme v kontaktu s mateřskými, základními i středními školami v okolí obce, aktivně spolupracujeme se Spolkem Plamínek Těptín a Lesní mateřskou školou Těptín.

V roce 2017 navštívila školu Česká školní inspekce. Inspekční zpráva je ke stažení na portálu ČŠI (vlevo pod mapou). 


EU a MŠMT

Základní škola Těptín s.r.o. zahájila 1. 7. 2023 realizaci projektu
ZŠ Těptín šablony OP JAK (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0007461).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:


V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Školní asistent ZŠ
  2. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
  3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  4. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  5. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz