Zápis a přestup

Přestupy do tříd

UMOŽŇUJEME VZDĚLÁVÁNÍ DĚTEM V REŽIMU INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (DOMŠKOLÁKŮ) - v současné době máme volná místa.

PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY NA DENNÍ DOCHÁZKU v těchto třídách

3. ročník 2 volná místa

6. ročník 2 volná místa

7. ročník 1 volné místo

Lze přestoupit KDYKOLIV v průběhu školního roku, nebo od dalšího školního roku.

V případě, že máte zájem o přestup žáka k začátku školního roku, doporučujeme registraci. Máte-li zájem o přestup ještě v průběhu tohoto školního roku, kontaktujte ředitelku školy.

Koncepce výuky a přístup k žákovi se na naší škole v mnoha ohledech liší od klasické výuky na školách zřizovaných městem nebo obcí. Je proto důležité, aby se žák i rodiče seznámili s průběhem vyučování a vzájemně se poznali s třídním učitelem.

Kroky vedoucí k přestupu žáka:

  1. návštěva rodičů ve vyučování

  2. pohovor po absolvované výuce - zjištění zpětné vazby, spokojenosti, motivace, úrovně znalostí

  3. pohovor se zákonnými zástupci, vč. předložení vysvědčení za poslední uzavřené pololetí a práce žáka (např. pracovní sešity)

  4. předložení případného doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře, individuálního vzdělávacího plánu apod., pokud existují

  5. písemná žádost o přestup

 

Zápis do 1. třídy ve školní  roce 2023/2024 je stanoven na 11. dubna a 12. dubna 2024.

K ZÁPISU BUDETE POZVÁNI NA PŘESNÝ ČAS NA ZÁKLADĚ PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU, tu je nutno odevzdat ve škole nebo poslat poštou/datovou schránkou do 24. 3. 2024.

Přihlášku k ZÁPISU pro školní rok 2024/2025 obdržíte na vyžádání na adrese info@skolateptin.cz nebo je ke stažení zde:

prihlaska_k_zapisu

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí do 1. třídy na naši školu písemně informováni a zde bude také  vyvěšen a průběžně aktualizován seznam přijatých žáků dle přidělených zápisových čísel.

Po obdržení přihlášky  obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým budou uveřejněny výsledky zápisu.

 

Stanovení pravidel pro zápis žáka do ZŠ Těptín s.r.o. pro školní rok 2024/2025

Do prvního ročníku bude přijato max. 10 žáků na denní docházku

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovila ředitelka školy následující kritéria pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025:

A. Formální část (splnění zákonných předpokladů)

B. Motivační část 

V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losováním.

 

Průběh zápisu

Průběh zápisu je rozdělen do dvou částí – formální a motivační. Účast na motivační části zápisu je povinná pro rodiče i děti.

Formální část zápisu proběhne podáním Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobně.

K motivační části budou zákonní zástupci pozváni e-mailem nebo telefonicky (s konkrétním datem a časem). 

A. Formální část

Při formální části zápisu učiní zákonný zástupce dítěte podání Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis dítěte k plnění povinné školní docházky)

1. do datové schránky školy  (tdisc3m)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (info@skolateptin.cz) 

3. poštou (Základní škola Těptín s.r.o.)

4. osobně v podatelně školy (v obálce s nadepsáním Přihláška k zápisu - k rukám p. Marcely Spívalové)

V případě, že bude s ohledem na epidemickou situaci znemožněn zápis s osobní účastí žáků, budou zákonní zástupci vyzváni k předložení podkladů k distanční části zápisu individuálně.

B. Motivační část 

Průběh motivační části zápisu pro školní rok 2024/2025 bude stanoven podle aktuální epidemické situace a v závislosti na typu a rozsahu epidemických opatření stanovených právními předpisy resp. příslušnými orgány státní správy.

A) V případě, že dle předchozího odstavce bude možná přítomnost dětí a zákonných zástupců ve škole, proběhne zápis prezenční formou, za přítomnosti dítěte.

B) V případě, že dle epidemické situace a v závislosti na typu a rozsahu epidemických opatřeních stanovených právními předpisy, resp. příslušnými orgány státní správy, nebude možná přítomnost dětí ve škole proběhne zápis distanční formou, za pomoci videokonference.

Informace o způsobu zápisu (prezenční nebo distanční) obdrží zákonní zástupci nejpozději tři pracovní dny před termínem zápisu.

Motivační část zápisu bude probíhat takto:

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. •Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce. O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71, odst. 1, 3).

Bezprostředně po zápisu budete vyzváni k podepisu smlouvy o poskytování vzdělávání. K podepsání smlouvy o  poskytování vzdělávání je třeba předem poslat zálohu na školné ve výši 5000Kč na účet školy 1027393646/5500. 

Zápis by měl být příjemnou společenskou událostí pro všechny strany. Pokud se některému z dětí nepovede dobře, bude nemocné, nebo jen nebude ve své kondici, není problém si během celého dubna dohodnout náhradní termín.

Těšíme se na společné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

 

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz