Nadační fond pro podporu vzdělávání v Těptíně a okolí

Nadační fond je právnickou osobou zřízenou za účelem podpory vzdělávání, podpory osob, které se dostaly do finanční tísně ve vztahu k zajištění vzdělávání pro své potomky, podpory kultury a sportu.  Vnímáme jeho existenci jako  důležitou součást zajištění kontinuity vzdělávání pro všechny naše žáky po celou dobu školní docházky - je to další z pilířů v utváření bezpečného a spolupracujícího klimatu pro žáky a jejich rodiče. 

 

Nadační fond podporuje tyto oblasti:

a) Přímá podpora vzdělávání – stipendia

b) Přímá podpora vzdělávání – úhrady nákladů souvisejících se vzděláváním pro rodiny,

které jsou ve finanční tísni

c) Podpora kultury a sportu

 

Jak podat žádost o podporu:

 

1. Fond přijímá žádosti o podporu výhradně v písemné podobě. Žádosti lze doručit prostřednictvím poštovních služeb, nebo osobně na adresu sídla Fondu - schránka je umístěná na brance do školy. Podané žádosti lze bez výzvy i na výzvu Fondu doplňovat, a to do okamžiku, kdy je o dané žádosti rozhodováno. V případě doplňování méně zásadních náležitostí žádosti lze využít i elektronické formy a doplnění zaslat na elektronickou adresu Fondu: nadacnifond@skolateptin.cz.

 

2. Žádost lze podat na připraveném formuláři, lze přijmout i žádost, která není podána na schváleném formuláři. Žádost musí vždy obsahovat základní náležitosti, kterými jsou: identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, adresa, datum narození), výše požadované podpory v Kč, minimální výše podpory, která má pro žadatele smysl, účel, na který je žádáno a odůvodnění žádosti (včetně jednotlivých položek nákladů).

 

3. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba. V případě, že žadateli je méně než 18 let, musí být žádost podepsána též zákonným zástupcem takového žadatele.

 

4. Výše podpory přidělená jednotlivému žadateli je v jednom roce omezená částkou 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

 

5. Pokud budete žádat o podporu vzdělávání, je třeba podat žádost do 20. března předešlého školního roku, na kterou je podpora přidělována, případně do 20. října téhož roku, pokud jde o podporu určenou na II. pololetí probíhajícího školního roku.

 

Jak přispět do nadačního fondu:

 

Pokud se rozhodnete stát se dárcem finančních prostředků, prosím kontaktujte zástupce nadačního fondu skrz mailovou adresu nadacnifond@skolateptin.cz.

 

 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz