Aktuální seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 20/21

  • 19. 4. 2020 @ 19:40
  • Zuzana Hryzbilová

Do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 budou přijaty děti s tímto registračním číslem:

1   4   8 11 14 17 20 23
2 6 9 12 15 18 21 24
3 7 10 13 16 19 22  

 

Rodiče, kteří žádají o vzdělávání podle par. 38 a par. 41 školského zákona (žáci v zahraniční škole nebo individuálně vzdělávaní) prosíme o Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání, která musí obsahovat :

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení. 

Máme školáků

Domácích školáků

Pedagogů

Naši sponzoři

Adresa

Základní škola Těptín, s.r.o.
Jílovská 884
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 732 348 805

E-mail

hryzbilova@skolateptin.cz